Ενημέρωση Μετόχων

Η SunriseMezz έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Εταιρείας τον Μάρτιο 2024 ανερχόταν σε περίπου 10.100. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (178.623.895 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,0812 καθεμία), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατείχε 27%, και ο ιδιωτικός τομέας το υπόλοιπο 73%, και ειδικότερα 49% κατείχαν νομικά πρόσωπα και 24% φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της SunriseMezz ήταν η ακόλουθη:

* Σύμφωνα με γνωστοποίηση που έλαβε από τον επενδυτή, για την οποία η επενδυτική κοινότητα ενημερώθηκε από την SunriseMezz με σχετική εταιρική ανακοίνωση.