Ενημέρωση Μετόχων

Η SunriseMezz έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Εταιρείας τον Ιούνιο 2024 ανερχόταν σε περίπου 10.000. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (178.623.895 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,0812 καθεμία) το 27% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 73% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 48% από νομικά πρόσωπα και 25% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της SunriseMezz ήταν η ακόλουθη:

* Σύμφωνα με γνωστοποίηση που έλαβε από τον επενδυτή, για την οποία η επενδυτική κοινότητα ενημερώθηκε από την SunriseMezz με σχετική εταιρική ανακοίνωση.