Ενημέρωση Μετόχων

Η SunriseMezz έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Εταιρείας τον Ιούνιο 2023 ανερχόταν σε περίπου 11.200. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (178.623.895 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,14 καθεμία) το 27% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 73% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 47% από νομικά πρόσωπα και 26% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της SunriseMezz ήταν η ακόλουθη:

Σύμφωνα με γνωστοποίηση που έλαβε από τον επενδυτή, για την οποία η επενδυτική κοινότητα ενημερώθηκε από την SunriseMezz με σχετική εταιρική ανακοίνωση.